Javno spletno posvetovanje o strategiji Evropa 2020

Evropska komisija je začela javno spletno posvetovanje o strategiji Evropa 2020, dolgoročnem načrtu EU za rast in delovna mesta. Posvetovanje, ki bo potekalo do 31. oktobra 2014, je namenjeno zbiranju mnenj vseh deležnikov in organizacij o delovanju strategije v zadnjih štirih letih ter njenih usmeritvah v prihodnje. Sodelujte tudi vi! 

Strategijo Evropa 2020 smo uvedli marca 2010 kot strategijo EU za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti. Njen namen je vzpostaviti konkurenčno evropsko gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju, pri tem pa ohraniti model socialno–tržnega gospodarstva EU in izboljšati gospodarno rabo virov. Zasnovana je bila torej kot partnerstvo med EU in državami članicami, ki si prizadeva spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje.

Strategija Evropa 2020 je določila pet temeljnih ciljev, in sicer za področje zaposlovanja, raziskav in razvoja, podnebnih sprememb in energije, izobraževanja ter boja proti revščini in socialni izključenosti. Uvedla je tudi vrsto akcijskih programov oziroma vodilnih pobud, ki zadevajo sedem ključnih dejavnikov gospodarske rasti, tj. inovacije, digitalno gospodarstvo, zaposlovanje, mlade, industrijsko politiko, revščino in gospodarno rabo virov. Usmerjenost strategije podpirajo tudi ukrepi na ravni EU glede enotnega trga, proračuna EU in zunanje politike EU.

Spremljanje izvajanja strategije Evropa 2020 se odvija v okviru evropskega semestra, vsakoletnega ciklusa usklajevanja nacionalnih gospodarskih in proračunskih politik na ravni EU. Evropski semester obsega razprave med institucijami EU o splošnih prednostnih nalogah, letne zaveze držav članic in priporočila za posamezne države, ki jih pripravi Evropska komisija, na najvišji ravni pa podprejo voditelji držav članic v Evropskem svetu. Ta priporočila morajo države članice upoštevati pri vodenju politike in proračuna. Priporočila za države članice in proračun EU so tako ključni instrumenti izvajanja strategije Evropa 2020.

Po štirih let izvajanja strategije Evropa 2020 je Evropska komisija predlagala pregled strategije, kar je Evropski svet na zasedanju 20. in 21. marca 2014 potrdil. Evropska komisija je 5.marca 2014 sprejela sporočilo Ocena izvajanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast in Priloge, ki vsebuje uvodna spoznanja o izvajanju strategije v prvih letih. Na podlagi teh prvih rezultatov in glede na postopno okrevanje evropskih gospodarstev je zdaj napočil čas za razmislek o zasnovi strategije za prihodnja leta.

Z javnim posvetovanjem želi Evropska komisija zbrati vaša mnenja o spoznanjih, ki so jih dala prva leta izvajanja strategije Evropa 2020, ter o elementih in vidikih, ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi strategije gospodarske rasti EU za čas po krizi.

Vljudno vabljeni k sodelovanju preko spletne strani na povezavi: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_sl.htm.

VIR: Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.