Kako do 0,5% dohodnine brez statusa v javnem interesu?

Projekt 0,5% dohodnine za splošen namen vam omogoča, da preko Sklad 05 – ustanove za družbene naložbe, ki izpolnjuje pogoje za upravičenca po Zakonu o dohodnini, pridobite sredstva iz naslova 0,5% dohodnine za splošno koristne namene vaše nevladne organizacije. Sklad 05 je edini tovrstni sklad v Sloveniji, ki ne zbira sredstev iz 0,5% dohodnine za lastno dejavnost, ampak skupaj s partnerji zbira sredstva za splošno koristne namene, ki jih predlagajo partnerji - torej vaša NVO.

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Namenitev ne pomeni klasične donacije, saj je za zavezance namenitev brezplačna, ker bi sicer sredstva ostala v državnem in proračunih lokalnih skupnosti.


Kljub temu ostaja v Sloveniji letno znaten delež sredstev ne-namenjen (približno 6 mio EUR letno oz. približno 60% celotnih možnih sredstev). Statistična vrednost ene namenitve je približno 10 EUR letno.

Namen programa je povečati delež namenitev 0,5% ter s tem zagotoviti naložbe oz. financiranje različnih splošno koristnih dejavnosti naših partnerjev.

Za splošne koristne namene po zakonu se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.
 
Nevladne organizacije, ki ste zainteresirane, da iz naslova 0,5% dohodnine pridobite dodatna sredstva za financiranje vaših splošno koristnih dejavnosti se lahko obrnete na ga. Zena Škerjanec po e-pošti zena.skerjanec@brezdobicka.si ali telefonu 040 305 502.

Več informacij o programu najdete na spletni strani www.sklad05.si.

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.