Oddajte svoje pripombe na osnutek RRP LUR 2014 - 2020

Na spletni strani RRA LUR je bil 8. 4. 2014 objavljen osnutek Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014 - 2020 (RRP LUR). Svoje pripombe nam lahko do 22. 4. 2014 posredujete na e-naslov: info@consulta.si ali vpišete svoje komentarje na dokument preko spletne strani www.consulta.si in skupaj s predstavniki NVO, ki so v Razvojnem svetu LUR (RS LUR) jih bomo pregledali in vključili v skupne dopolnitve. Te bodo namreč predstavniki NVO v RS LUR na seji, ki bo potekala konec maja lahko tudi zagovarjali.  

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Osnutek dokumenta so pripravili na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). 

Sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije. Programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Temeljna funkcionalna teritorialna enota za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja je razvojna regija, ki jo v enovito zaključeno prostorsko celoto združujejo poselitveni, gospodarski, infrastrukturni in naravni sistemi ter na kateri je mogoče zagotoviti interesno sodelovanje razvojnih partnerjev.

Nova generacija RRP se pripravlja za programsko obdobje 2014-2020, ki je enako obdobju vsakokratne finančne perspektive Evropske unije kot je določeno s strategijo razvoja Slovenije in zakonodajo EU.

Do 1. osnutka RRP LUR lahko dostopate na spletni strani RRA LUR na tej povezavi.

Komentarje na dokument lahko oddate po e-pošti na naslov info@consulta.si ali komentirate na spletni strani Stičišča NVO osrednje Slovenije na tej povezavi do 22. 4. 2014.
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.