Komentirajte predlog novih pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu na področju zaščite živali

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na podlagi 34. člena Zakona o zaščiti živali pripravilo osnutek Pravilnika o podrobnih kriterijih za pridobitev statusa društva, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu. Pravilnik podrobneje razdeljuje zakonske pogoje, ki jih mora izpolniti organizacija, ki želi pridobi omenjeni status. 

Ključne rešitve osnutka pravilnika so:
  • določitev deleža članstva v društvu, ki se mora udeležiti posebnega usposabljanja, da društvo lahko status pridobi. Če ima društvo do 99 članov, se mora usposabljanja udeležiti vsaj 20 % njegovih članov, če ima med 100 in 499 članov, se mora usposabljanja udeležiti vsaj 15 % članov, pri vseh ostalih društvih pa 7 % članstva. 
Pogoj, da se morajo člani društva udeležiti usposabljanj je zakonski pogoj, ki mu je CNVOS nasprotoval že lani pri sprejemu novela Zakona o zaščiti živali in ga tako s pravilnikom na žalost ni mogoče ukiniti. Predmet urejanja so zato samo zgornji odstotki članstva.
priloga 2 pravilnika določa tudi vsebine obveznega usposabljanja in sicer gre pretežno za vsebino predpisov s področja zaščite živali,
  • priloga 3 pravilnika določa poseben točkovnik in sicer število točk, ki jih društvo dobi za vsako svojo posamezno dejavnost (npr. za kampanjo na lokalni televiziji 2 točki, za organizacijo dogodka z udeležbo pod 1.000 oseb 1 točko, za izobraževanje osnovnošolcev 3 točke in podobno),
  • za pridobitev statusa v javnem interesu mora društvo doseči najmanj 30 točk,
  • dosežki, ki se točkujejo, morajo biti razvidni iz letnega poročila društva za zadnji dve leti,
  • vlogi za pridobitev statusa je potrebno predložiti overjen imenik članstva in ga na zahtevo MKO tudi posodobiti.
Po prvi oceni CNVOS so predvideni odstotki članov, ki morajo biti na obveznem usposabljanju, zastavljeni previsoko, saj pri dosti organizacijah presegajo število aktivnih članov. Prav tako lahko različen odstotek usposobljenih članov glede na število vseh članov društva po nepotrebnem povzroča težave pri ohranitvi statusa – če ima društvo npr. 100 članov, je pogoj izpolnjen, če ima usposobljenih 15 članov, če pa en član iz društva izstopi, mora društvo praktično čez noč imeti usposobljenih 19 članov.

Ocenjujejo tudi, da je obvezna overitev imenika članstva nepotrebna administrativna ovira in kot taka ni potrebna. V zvezi z izkazovanjem dosežkov, ki se točkujejo, pa menimo, da naj se društvom omogoči, da te dosežke izkazujejo tudi na drug način in ne samo z letnim poročilom (npr. s posebnimi poročili o svojih programih, z video posnetki, z izrezki iz časopisov in podobno).

Prav tako osnutek pravilnika ne upošteva, da lahko status v javnem interesu na področju zaščite živali dobijo poleg društev tudi druge nevladne organizacije (36. a člen Zakona o zašiti živali) in v zvezi s tem ne ureja, kako se pogoj glede usposobljenosti članstva presoja pri njih.

CNVOS bo na osnutek pravilnika pripravil pripombe. Hkrati pozivamo tudi vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju zaščite živali, da do 14. 3. 2014 na naslov zagovornistvo@cnvos.si posredujejo svoje predloge, da jih uskladijo in pošljejo na ministrstvo. Posebej jih zanima, kakšni bi bili še sprejemljivi odstotki za obvezno udeležbo na usposabljanjih MKO, katere vsebine manjkajo pri obveznih usposabljanjih, ali je morda priloga 3 pravilnika izpustila kakšno pomembno dejavnost, ki posledično ne bo točkovana ali pa je morda kakšna že vključena dejavnost nepotrebna? In kako je z zahtevanim doseganjem 30 točk za pridobitev statusa – a je to previsoka zahteva ali razumna?

Osnutek Pravilnika o podrobnih kriterijih za pridobitev statusa društva, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu 

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.