Stališča SFSP do Programa ukrepov izvajanja strategije razvoja socialnega podjetništva in operativnih programov finančne perspektive EU 2014-2020

Na posvetu, ki je potekal začetek januarja v Slovenjsih Konjicah so v okviru Slovenskega foruma socialnega podjetništva izoblikovali stališča do predloga Programa ukrepov 2014-2015 in posredno tudi do osnutkov Programskih dokumentov za izvajanje Evropske kohezijske politike v Sloveniji v letih 2014 – 2020, ki ob vedno bolj omejenih sredstvih nacionalnega in občinskih proračunov predstavljajo edine realne vire za izvajanje ukrepov za pospešen razvoj socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji. 

S stališči in predlogi želijo kot predstavniki nastajajočega sektorja socialne ekonomije aktivno prispevati k oblikovanju takšnih ukrepov in programov razvoja socialnega podjetništva in zadružništva, ki bodo sektor socialne ekonomije po razvitosti in pomenu do leta 2020 približale evropskemu povprečju. Stališča so bila posredovana ključnim nosilcem politik v vladi in državnem zboru, občinam, medijem in širši zainteresirani javnosti. 

Pri oblikovanju stališč so upoštevali predloge podane s strani socialnih podjetnikov ter ključni dokumenti EU in OECD, ki dajejo državam članicam jasne usmeritve o tem zakaj in kako naj pospešijo razvoj socialne ekonomije v svojem okolju ter primeri dobrih praks nekaterih članic EU (npr. Francije, ki z namenom uspešnega premagovanja krize in razvoja novih delovnih mest, ob že relativno dobro razvitemu sektorju zadružnega socialnega podjetništva, uvajajo v vlado samostojni resor socialne ekonomije). 

Ob cilju, da nastajajoči sektor socialnega podjetništva in zadružništva do leta 2020 v Sloveniji prispeva vsaj 10% delovnih mest in 10% k BDP, v Slovenskemforumu socialnega podjetništva predlagajo, da se spodbujanju razvoja tega področja v programskem obdobju 2014 – 2020 skupno nameni vsaj 10% razvojnih virov v okviru razvojnih programskih dokumentov (Program ukrepov razvoja socialnega podjetništva 2014-2015 in programskih dokumentih izvajanja Evropske kohezijske politike v Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020), kar v 7 letih skupaj znaša 330 mio EUR.

Do dokumentov lahko dostopate na tej povezavi.

VIR: Slovenski forum socialnega podjetništva

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.