Predlogi za vključevanje mladih v operativne programe 2014-2020

14. januarja, so se predstavniki mladih, mladinskih organizacij ter organizacij za mlade sestali z odločevalci štirih ministrstev, in sicer Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturi in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Na sestanku je potekala konstruktivna razprava na temo brezposelnosti in zaposlovanja mladih, povezovanja trga dela s sistemom izobraževanja, vloge mladinskih organizacij in organizacij za mlade pri pridobivanju izkušenj ter njihovega vpliva na zaposljivost mladih.

Pristojnim ministrstvom so predstavili projekte, ki so jih pripravili na podorčju zaposlovanja mladih za namene umeščanja teh vsebin v operativne programe prihodnjega finančnega okvira. V projektih so se dotaknili pripravništev, mehanizma »Jamstvo za mlade«, izobraževanja in usposabljanja, podpornega okolja za podjetništvo ter zaposlovanja mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju. Navzoča ministrstva so tudi seznanili z vsebinskimi predlogi za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, ki jo je vsaka organizacija predlagala že v mesecu oktobru, ko je potekalo zbiranja predlogov javnosti.

S predstavljenimi projekti so opozorili na problematiko na podorčju pripravništev, predlagali rešitve in minimalne pogoje za izvajanje tega. Podrobneje so predstavili tudi instrument »Jamstvo za mlade, izhajali pa so iz dejstva, da so mladi danes bistveno bolj izpostavljeni tveganju revščine in socialne izključenosti kot prejšnje generacije. Z »Jamstvom za mlade« bi mladim osebam, iskalcem prve zaposlitve omogočili zaposlitev v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti ali vključitev v program aktivne politike zaposlovanja, izobraževanja ali opravljanje pripravništva. S projektom za izobraževanje in usposabljanje pri zaposlovanju so povezali suficitarne in deficitarne poklice z namenom zaposlovanja tistih mladih, katerih izobrazba sodi med suficitarne poklice. Pri tem so tudi želeli izpostaviti čedalje večje neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter v povezavi s tem predstavili model dualnega sistema. Posledično so iskali rešitve tudi v samozaposlovanju ter podjetništvu mladih. S te namenom je nastal projekt za spodbujanje razvoja podjetniškega okolja v katerem bi mladi ne samo ustanavljali podjetja, temveč tudi ustvarjali nova delovna mesta.

Kot zadnji projekt je bil predstavljen koncept podpore zaposlovanju v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju. Nevladni (mladinski) sektor v Sloveniji je nezadostno izkoriščen vir zaposlovanja. V državah Evropske unije je v nevladnem sektorju v povprečju zaposlenih 8,1% vseh zaposlenih, medtem ko je v Sloveniji ta delež okoli 0,74%.

Problematika zaposlovanja mladih zahteva sistemsko ureditev, razmere na trgu dela pa so se v zadnjem desetletju tako spremenile, da so tudi različni akterji v mladinskem sektorju, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Mreža MaMa in Sindikat Mladi plus, ocenili, da je za reševanje problematike mladih na tem podorčju potreben skupen nastop. S projekti, ki so jim omenjenim ministrstvom predstavili želijo izboljšati položaj mladih v državi. Umestitev predlaganih projektov v operativne programe finančnega okvira 2014-2020 pa vsekakor predstavlja enega od pogojev za uspeh. Predloge projektov lahko najdete na spodnji povezavi.

OPERATIVNI PROGRAMI: zaposlovanje mladih

VIR: MSS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.