Mreža za prostor – za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora

Projekt »Mreža za prostor – za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora« gradi na poslanstvu in strateških ciljih Mreže za prostor, ki s povezovanjem, strokovno podporo in informiranjem krepi vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud za trajnostno in vključujoče urejanje prostora.  

Mreža od leta 2009 povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora in lokalne pobude - organizirane skupine prebivalcev, ki si skozi daljši čas prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Trenutno povezuje 25 NVO, skozi svoje delovanje v zadnjih treh letih pa je že pomembno prispevala k povezovanju in krepitvi NVO na področju urejanja prostora, h krepitvi civilnega dialoga in k dvigu ozaveščenosti o problematiki urejanja prostora v Sloveniji ter pomenu nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju.

Projekt je v prvi vrsti namenjen članom Mreže za prostor ter ostalim NVO na področju urejanja prostora, deloma tudi lokalnim pobudam. Članom mreže bo tako omogočeno sodelovanje v civilnem dialogu ter zagovorništvo, omogočena jim bo informiranost, svetovanje in mentorstvo, ter usposabljanja na štirih vsebinskih področjih. V okviru mreže bo omogočeno medsebojno sodelovanje članov ter izmenjava izkušenj, zlasti skozi delovne skupine mreže na področjih mobilnosti, stanovanjske politike, urbane prenove, začasne rabe prostora ter izobraževanja o urejanju prostora. Posredne koristi za člane in NVO na področju urejanja prostora izhajajo iz ozaveščanja o trajnostnem urejanju prostora in o pomenu NVO v zvezi s tem ter tudi iz učinkov civilnega dialoga.

Posrednim koristnikom projekta, predvsem javnemu sektorju, je namenjen civilni dialog, ki bo omogočil po eni strani kakovostnejše politike, programe in načrte, po drugi strani pa večjo sprejemljivost sprejetih dokumentov in ukrepov v širši javnosti. Med posredne koristnike projekta lahko štejemo tudi medije in gospodarstvo, ki bodo z aktivnostmi namenjenimi ozaveščanju širših javnosti dobili neposredno uporabne teme za poročanje na eni strani ter poslovne priložnosti na drugi.
 
Prijavitelj: Inštitut za politike prostora
Partnerji: Pravno informacijski-center nevladnih organizacij – PIC, Mariborska kolesarska mreža, Zavod Tovarna, Zavod Metro SR

Dodatne informacije: www.ipop.si

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.