Prostovoljska organizacija - a smo to mi?

Pod pojmom prostovoljska organizacija si predstavljamo vse organizacije, ki v svoje delovanje vključujejo prostovoljce. Takšna dikcija se je postavila že v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva, ki je bil sprejet leta 2006 in do sedaj podpisan s strani 610 organizacij.

Zakon o prostovoljstvu, sprejet februarja 2011, je postavil novo definicijo prostovoljske organizacije. Tako so prostovoljske organizacije sedaj pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij iz 38. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

Zakon prostovoljstva ne prepoveduje v vseh drugih organizacijah, vendar natančneje določa njihove pogoje organiziranega prostovoljstva.

Zakaj bi se vpisali v vpisnik prostovoljskih organizacij in postali prostovoljska organizacija po zakonu? Kaj lahko s tem pridobimo?

  • Prostovoljske organizacije pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih lahko ovrednotene prostovoljske ure uveljavljajo kot lastni materialni vložek pri sofinanciranju (vrednost ure je odvisna od vrste dela in je 6, 10 ali 13 €).
  • Na nacionalnih razpisih imajo prostovoljske organizacije določeno prednost , dodatne točke ali pa bodo deli razpisa namenjena samo prostovoljskim organizacijam (»Pri dodeljevanju sredstev iz državnega proračuna na delovnih področjih, na katerih delujejo tudi prostovoljske organizacije, je izvajanju projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo ali pa so namenjeni razvoju prostovoljstva, namenjenih najmanj 10% razpisanih sredstev javnega razpisa.«)
  • Za boljšo preglednost delovanja, saj se tako izognete vprašanju o delu na črno.
  • Vpis je enostaven in brezplačen.

Kakšne so naloge prostovoljske organizacije?

Naloga je upoštevanje določil Zakona o prostovoljstvu, čemur se ne morete izogniti niti, če se ne vpišete v seznam prostovoljskih organizacij. Kot prostovoljska organizacija  boste ob oddaji letnega finančnega poročila na AJPES podali še statistični povzetek o številu prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih urah glede na vrsto dela, področje, starostno skupino. S tem boste pa tudi doprinesli k vpogledu v razširjenost prostovoljstva v Sloveniji. Več zbranih podatkov bo vsem nam v pomoč  pri naših zahtevah in prošnjah, ki jih bomo naslavljali na ministrstva, občine itd.

Kako postanemo prostovoljske organizacije?

Če izpolnjujete pogoje za pridobitev statusa prostovoljske organizacije, izpolnite posebni obrazec za priglasitev v vpisnik in ga pošljete  ali dostavite na vašo enoto AJPES.  Obrazec ne zahteva posebnih utemeljitev, dodatnih obrazložitev, priloženih poročil.

Več informacij:

Regionalno stičišče NVO osrednje Slovenije in Slovenska filantropija, nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij

www.prostovoljstvo.org, www.ajpes.si

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.