V uporabi so novi računovodski standardi za socialna podjetja

Objavljen je bil nov računovodski standard SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Standard velja za vsa socialna podjetja, ki bi jih ustanovile nevladne organizacije ali druge osebe, kot tudi za tiste nevladne organizacije, ki bi ta status same pridobile. 

V Uradnem listu RS št. 2/2012 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve SRS (2006) in SRS 40, ki med drugim uvajajo tudi nov računovodski standard SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012). Novi standard velja za tiste (tudi nevladne) organizacije, ki bodo na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu - ZSocP pridobile status socialnega podjetja.

Omenjeni standard med drugim določa posebnosti glede vrst sredstev in načinov njihovega izkazovanja, obračunavanja amortizacije, ugotavljanja in obravnavanja raznih vrst poslovnega izida in prevrednotenj. Posebna pravila veljajo tudi glede izdelave bilanc stanja in izkaza, poslovnega izida ter letnega poročila.

Socialno podjetje mora tako sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, izkazovati ločeno od ostalih sredstev, posebej pa mora izkazovati tudi amortizacijo od obeh vrst sredstev. Tudi za bilanco stanja in izkaz poslovnega izida velja, da je v njih potrebno ločeno izkazovati podatke iz dejavnosti socialnega podjetništva od podatkov iz drugih dejavnosti. V letnem poročilu mora takšna organizacija razkriti posebno preglednico gibanja in stanja prejetih olajšav ali spodbud iz javnih sredstev, prikazati razporeditev presežka po posameznih z zakonom določenih namenih in število zaposlenih v socialnem podjetju.

Računovodski standardi za socialna podjetja SRS 40 se uporabljajo že v letu 2012. 

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2019, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.