Vpis prostovoljskih organizacij

V vpisnik, ki ga vodi AJPES se je do danes vpisalo 217 prostovoljskih organizacij. 

Katera organizacija se lahko vpiše?
Prostovoljske organizacije so pravne osebe zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. Prostovoljske organizacije ne morejo biti politične stranke, sindikalne organizacije, združenja delodajalcev, poklicna in strokovna združenja ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti razen, če imajo status humanitarne organizacije.

Kako se lahko vpišete?
AJPES izvaja vpise, spremembe, izbrise in ponovno priglasitev prostovoljskih organizacij v vpisnik. Podrobnejša opredelitev vodenja vpisnika prostovoljskih organizacij je določena v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij se predloži po pošti ali osebno na pristojni izpostavi AJPESa na obrazcu, ki je priloga pravilnika.

Kakšne obveznosti vam vpis prinaša?
Organizacije, ki se vpišejo, morajo v času oddajanja letnih poročil na AJPES enkrat letno oddati še poročilo o prostovoljstvu na predpisanem obrazcu. Obrazec vsebuje podatke o številu prostovoljcev glede na spol in starost in opravljenih urah glede na kraj izvajanja, področje in vrsto dela.

Kašne koristi vam vpis lahko prinese?
Za spodbujanje prostovoljstva zakon predvideva, da bodo ministrstva najmanj 10% razpisnih sredstev javnih razpisov, kjer delujejo tudi prostovoljske organizacije, namenila za programe in projekte, ki vključujejo prostovoljsko delo ali pa so namenjeni razvoju prostovoljstva. Pri zagotavljanju lastnega deleža financiranja na razpisih ministrstev in lokalnih skupnosti se lahko prostovoljsko delo upošteva kot lastni materialni vložek prostovoljskih organizacij. Prav tako se na razpisih ministrstev med upravičene stroške sofinanciranja projektov in programov štejejo stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva prostovoljcev.

Seznam vpisanih prostovoljskih organizacij.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.