Tudi društva lahko ustanovijo podružnice

9. junija 2011 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B), ki tudi društvom omogoča, da imajo svoje podružnice, kot to velja za gospodarske družbe in zavode. 

Tudi društva in zveze društev imajo lahko po novem svoje podružnice, kot to velja za gospodarske družbe in zavode. Za ustanovitev podružnice je potrebno v statutu društva ali zveze društev določiti, da ima ta lahko podružnice. Temu sledi odločitev o ustanovitvi konkretne podružnice ter prijava podružnice na predpisanem obrazcu izpostavi AJPES.

9. junija 2011 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B), ki tudi društvom omogoča, da imajo svoje podružnice. Podružnice niso samostojne pravne osebe in tako ne morejo samostojno sklepati pogodb ali se prijavljati na javne razpise, lahko pa to počnejo v imenu in na račun društva. To pomeni, da bo pogodba, ki jo podpiše podružnica zavezovala društvo kot celoto in ne samo podružnico. Če se bo podružnica zavezala izpeljati določen projekt ali reklamirati sponzorja, postane to obveznost celotnega društva in ne zgolj podružnice.

V kolikor bi tako društvo želelo imeti svojo podružnico (izpostavo, kontaktno točko, organizacijsko enoto in podobno) na drugem naslovu, kot je naslov društva, je sedaj to mogoče. Enako lahko društva po novem svoje dejavnosti izvajajo preko podružnic, ki jih ustanovijo za ta namen.

Zakon o društvih – ZDru-1 določa, da ima društvo lahko podružnico, če tako določa njegov temeljni akt. Da bi društvo tako lahko ustanovilo podružnico, potrebuje sprva ustrezno pravno podlago v svojem statutu. Pri tem je smiselno, da se v statutu opredeli tudi organ, ki podružnice ustanavlja ali ukinja, ter določi minimalne elemente, ki naj jih sklep o ustanovitvi podružnice vsebuje - ime podružnice, ki mora vsebovati ime društva in besedo »podružnica«, naslov podružnice, njenega zastopnika in dejavnosti.

Primer besedila člena v statutu društva, ki predstavlja zadostno pravno podlago za ustanovitev podružnice bi bil:

»__. člen
(podružnice društva)

Društvo ima lahko podružnice, ki jih ustanovi in ukinja upravni odbor, glede na potrebe društva.

Upravni odbor s sklepom o ustanovitvi podružnice določi:

-ime in poslovni naslov podružnice,
-zastopnika podružnice,
-dejavnosti podružnice in
-pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun društva.«Namesto upravnega odbora lahko društvo seveda določi drug pristojen organ za ustanavljanje in ukinjanje podružnic (npr. občni zbor, izvršni odbor, predsednik...). Prav tako ni nujno, da se sklepom omejuje podružnico pri nastopanju v pravnem prometu in se zadnja alineja tako lahko izpusti.

Društva si lahko samostojno določijo kakšne so pravice podružnice v pravnem prometu (npr. da lahko sklepa samo posle v višino do 5.000,00 EUR), pri čemer velja opozoriti, da takšna omejitev ne velja v razmerju do tretjih oseb, temveč je le notranje narave. Drugače povedano, če bi društvo v sklepu o ustanovitvi podružnice napisalo, da lahko podružnica sklepa posle v imenu in za račun društva samo do višine 5.000,00 EUR, podružnica pa bi nato sklenila sponzorsko pogodbo v višini 6.000,00 EUR, bi bila takšna pogodba vseeno veljavna, saj se v tem primeru varuje nasprotno stranko (sponzorja), ki za takšno notranjo omejitev ni vedela. Bo pa v takem primeru zastopnik podružnice lahko odgovarjal društvu zaradi kršitve sklepa o ustanovitvi podružnice, saj je prekoračil dano pooblastilo.

V kolikor društvo v svojem statutu nima določeno, da ima lahko podružnice, je statut potrebno ustrezno dopolniti in spremembo statuta priglasiti upravni enoti.

Ko ima društvo enkrat v svojem statutu določeno, da ima lahko podružnice, lahko podružnice svobodno ustanavlja in jih vpiše v poslovni register. Število podružnic pri tem ni omejeno. Glede na podan primer besedila statuta zgoraj, bi tako pristojen organ društva lahko sprejel sklep o ustanovitvi podružnice in ustanovitev priglasil AJPES.

Vzorec takšnega sklepa o ustanovitvi podružnice dobite na tej povezavi.

Ko društvo na podlagi statuta sprejeme odločitev o ustanovitvi podružnice, se podružnico priglasi krajevno pristojni izpostavi AJPES na obrazcu PRS-2. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca najdete na spletni strani AJPES na tej povezavi. Na podlagi prijave podružnice, se podružnica vpiše v poslovni register. Na podlagi prvega odstavka 7. člena ZDru-1 velja zgoraj napisano tudi za zveze društev, ki lahko prav tako ustanovijo svoje podružnice.

VIR: CNVOS 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.