Spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja

S 01.07. 2011 se prične uporabljati sprememba Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 26/11) na podlagi katere bo prenehal veljati 24. člen ZMEPIZ, ki določa krajevno pristojnost za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Posledice ukinitve krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vplivajo tudi na vlaganje prijav v vsa obvezna socialna zavarovanja in so naslednje:
- zavezanec za prijavo, ki je poslovni subjekt ali fizična oseba, bo imel le eno registrsko številko zavezanca v evidencah obveznih socialnih zavarovanj,
- enostavnejše bo vlaganje prijav in uvedeni so novi obrazci M-1, M-2, M-3 in M-DČ,
- zavezanec za prijavo bo lahko vložil prijave v obvezna socialna zavarovanja za svoje zavarovance pri kateri koli območni enoti ali izpostavi ZZZS in
- tiste odločbe o pravicah iz obveznih socialnih zavarovanj, ki jih poleg zavarovanca prejme tudi zavezanec, bodo poslej vročene zavezancu le na naslovu njegovega sedeža.

1 REGISTRSKA ŠTEVILKA ZAVEZANCA ZA PRIJAVO

1.1 Registrska številka zavezanca – enolični identifikator
Registrska številka zavezanca je enolični identifikator zavezanca za prijavo v sistemu obveznih socialnih zavarovanj, ki jo zavezancu za prijavo določi ZZZS. Zavezancu se lahko dodeli le ena registrska številka, ne glede na to, ali je zavezanec za prijavo v eno ali več obveznih socialnih zavarovanj.

1.2 Način dodelitve registrske številke
Trenutno veljavna pravila krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje določajo, da se registrska številka dodeljuje poslovnim subjektom in njihovim poslovnim enotam tako, da se v sistemu socialnega zavarovanja poslovni subjekt in njegove poslovne enote izkazujejo kot različni zavezanci, v zavarovanju zavarovane osebe pa se spreminja v primeru spremembe kraja dela ali prebivališča.

Od 01.07.2011 se bo registrska številka zavezanca dodelila:
- pravni osebi in fizični osebi, ki je poslovni subjekt, v povezavi z matično številko poslovnega subjekta,
- fizični osebi, ki ni poslovni subjekt, v povezavi z enotno matično številko občana in
- drugemu subjektu v povezavi z davčno številko tega subjekta.

Dodeljena registrska številka se zaradi spremembe sedeža poslovnega subjekta, kraja dela zavarovanca ali prebivališča zavarovanca ne bo spreminjala, niti se po prenehanju poslovanja ali po smrti zavezanca ne bo mogla dodeliti drugemu zavezancu.

Poslovne enote poslovnega subjekta prav tako ne bodo več zavezanci za prijavo, kar pomeni, da se jim ne bodo več dodelile registrske številke zavezanca, kot to velja po pravilih krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v zavarovanje.

Na obrazcu se bo zbiral nov podatek o kraju dela zavarovanca (rubrika 18), kamor bo zavezanec vpisal matično številko poslovne enote, kjer zavarovanec dejansko dela. Zavezanec bo spremembo kraja dela (spremembo matične številke poslovne enote, kjer zavarovanec dela) sporočal z obrazcem M-3.

1.3 Sprememba registrske številke zavezanca, ki je poslovni subjekt, po uradni dolžnosti
Registrske številke zavezanca, ki so bile do 01.07.2011 dodeljene enotam poslovnega subjekta, se s 01.07.2011 ukinejo in se kot enotna ohrani registrska številka zavezanca, dodeljena sedežnemu delu poslovnega subjekta. Če sedežu poslovnega subjekta še ni bila dodeljena registrska številka zavezanca (bila je dodeljena samo njegovim poslovnim enotam), bo ZZZS poslovnemu subjektu dodelil novo registrsko številko zavezanca. Prav tako se bodo ukinile posebne registrske številke zavezanca, ki so bile dodeljene nosilcem obveznih socialnih zavarovanj in izplačevalcem pravic iz naslova socialnega varstva za prijavo uživalcev pravic.

Ker bi vlaganje odjav in prijav zaradi uvedbe enotne registrske številke zavezanca pomenilo prekomerno obremenitev tako zavezancev za prijavo kot prijavno odjavne službe ZZZS, bo ureditev zavarovanj, v katerih se spreminja registrska številka, programsko izvedel ZZZS.

ZZZS bo zavarovancem, ki so prijavljeni v zavarovanje pod registrskimi številkami, ki se ukinjajo, uredil spremembo registrske številke tako, da se bo zavarovanje pod ukinjeno registrsko številko v evidencah socialnega zavarovanja zaključilo z odjavo iz zavarovanja na dan 30.06.2011 in vzpostavilo novo zavarovanje s 01.07.2011 pod enotno dodeljeno registrsko številko (t.i. »preregistracija«).

Od 01.07.2011 bodo vsi zaposleni pri poslovnem subjektu in uživalci pravic, za katere je poslovni subjekt zavezanec za prijavo, vključeni v zavarovanje pod enotno dodeljeno registrsko številko.

POSEBNO OPOZORILO
ZZZS bo spremembo registrske številke predvidoma izvedel na dan 09.07.2011 za osebe v delovnem razmerju in na dan 16.07.2011 za uživalce pravic. Sprememba se bo izvedla za nazaj – odjava iz zavarovanja pod ukinjeno registrsko številko na dan 30.06.2011 in nova prijava pod novo registrsko številko na dan 01.07.2011.

Če bo zaposlenim delavcem prenehalo delovno razmerje do vključno 30.06.2011, morajo zavezanci pri ureditvi odjave iz zavarovanja nujno upoštevati zakonsko predpisan rok za vlaganje odjav iz zavarovanj – 8 dni od prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sicer bodo tudi te osebe vključene v programsko spremembo podatkov.

1.4 Obveščanje zavezancev o spremembi registrske številke
ZZZS poslovne subjekte, pri katerih bo za zavarovance izvedena programska sprememba registrske številke, obvešča s splošnim obvestilom, kateremu NE bodo priloženi individualni podatki, niti seznam zavarovancev, za katere se je izvedla sprememba.

Vse podatke o zavarovancih, pri katerih se bo spremenila registrska številka zavezanca in so prijavljeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo ZZZS posredoval ZPIZ-u v elektronski obliki, in sicer:
- odjave iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na novem obrazcu M-2 in
- prijave podatkov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na novem obrazcu M-1.

1.5 Obvezna zavarovanja, ki ne bodo vključena v programsko spremembo registrske številke
Registrske številke zavezanca, ki so bile do 01.07.2011 dodeljene enotam poslovnega subjekta, se s 01.07.2011 ukinejo in vsa zavarovanja, ki bodo na dan 01.07.2011 odprta na teh registrskih številkah, bo ZZZS praviloma vključil v programsko spremembo registrske številke.

V programsko spremembo registrske številke NE bodo vključena zavarovanja, pri katerih bo ugotovljeno:
- da zavezanec za prijavo ne obstaja (izbris poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije),
- da je zavarovancu pretekla veljavnost delovnega dovoljenja, ki je pogoj za zakonito delo v RS,
- da ima zavarovanec več odprtih obveznih socialnih zavarovanj. V tem primeru bodo praviloma vključena v programsko spremembo zadnja odprta zavarovanja.

Ta zavarovanja bo potrebno zaključiti z isto registrsko številko, kot so bila vzpostavljena, in sicer z dnem, ko je ugotovljeno prenehanje pogojev za zavarovanje. Odjave se bodo praviloma vlagale za nazaj. Zavezanci bodo odjavo lahko vložili:
- na obrazcih M-2, ki so ostali po oddaji obrazcev M-1, s katerimi so vzpostavili to zavarovanje, ali
- na novih obrazcih M-2, vendar morajo v tem primeru med podatke o zavezancu vpisati enotno registrsko številko zavezanca, v opombe pa vpisati registrsko številko zavezanca iz zavarovanja (obrazca M-1), ki se zaključuje.

Primer:
Zavarovanec ima v evidenci evidentirana naslednja zavarovanja:
- s 01.01.2005 prijava iz naslova delovnega razmerja pri delodajalcu A s polnim delovnim časom in
- s 15.05.2009 prijava iz naslova delovnega razmerja pri delodajalcu B s polnim delovnim časom.

Zavarovanec ima odprti dve zavarovanji s polnim delovnim časom.

ZZZS bo v avtomatsko spremembo registrske številke vključil zadnje zavarovanje, to je zavarovanje z dne 15.05.2009.

Za ureditev zavarovanja z dne 01.01.2005 bo pozval delodajalca A, da vloži odjavo iz zavarovanja. Delodajalec A bo lahko odjavo iz zavarovanja vložil na obrazcu M-2, ki bo veljal do 30.06.2011 (in pripada obrazcu M-1) ali na novem obrazcu M-2. Na novem M-2 bo v opombe vpisal registrsko številko zavarovanja, ki ga zaključuje.

1.6 Sprememba registrske številke zavezanca, ki je fizična oseba
Za fizično osebo, ki ji je bilo dodeljeno več registrskih številk zavezanca, ki so na dan 01.07.2011 aktivne, se ohrani le ena registrska številka, ostale pa se ukinejo. Praviloma se ohrani registrska številka, ki je dodeljena za vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

ZZZS registrske številke ne bo spremenil avtomatsko kot pri poslovnih subjektih, temveč bo zavezance pozval, da vložijo odjavo in prijavo za ureditev spremembe registrske številke. Vse potrebne obrazce za spremembo registrske številke bo zavezancem predhodno pripravil ZZZS.

Sprememba registrske številke zavarovanca, ki je fizična oseba, se bo izvajala po 01.07.2011.

2 NOVI OBRAZCI ZA PRIJAVO PODATKOV V OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA (obrazci M-1, M-2, M-3 in M-DČ)

Zaradi odprave krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, spremembe šifranta SKP (novi šifrant SKP-08) ter novih šifrantov KLASIUS-SRV in KLASIUS-P so se spremenili skupni obrazci za prijavo podatkov v vsa obvezna socialna zavarovanja (M obrazci).

Novi obrazci z navodili za izpolnjevanje so predpisani v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11), objavljeni pa tudi na spletni strani ZZZS - Prijava, sprememba in odjava obveznega zdravstvenega zavarovanja - novi M obrazci.

Trenutno veljavna obrazca M-1 in M-2 sta bila povezana v celoto, sedaj pa bo vsak obrazec samostojen s pripadajočim potrdilom (vsi M obrazci bodo v dveh izvodih - obrazec (prijava, odjava ali sprememba) in pripadajoče potrdilo).

Tako bodo po 01.07.2011 štiri vrste obrazcev:

1. obrazec M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o prijavi;
2. obrazec M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o odjavi;
3. obrazec M-3 (sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o spremembi;
4. obrazec M-DČ (prijava, odjava in sprememba podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov) s pripadajočim potrdilom o prijavi.

Obrazec M je razdeljen na tri sklope in sicer zajema podatke o zavezancu, podatke o zavarovancu in podatke o zavarovanju.

Z novim M obrazcem zavezancem ne bo več potrebno sporočati naslednjih podatkov:
- podatka o stalnem ali začasnem prebivališču, ki ga ima zavarovana oseba v RS ter sprememb podatkov o imenu, priimku, državljanstvu in naslovu zavarovanih oseb, ki se vodijo v Centralnem registru prebivalstva –CRP;
- šifra dejavnosti poslovnega subjekta, ki je zavezanec za prijavo. Podatek bodo nosilci socialnih zavarovanj pridobivali neposredno iz PRS. Izjema so osebe, ki opravljajo kmetijsko ali poklicno dejavnost in niso vpisane v PRS – glej točko 2.2.3.
- stopnja strokovne usposobljenosti;
- šolska izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe. Namesto teh podatkov se bosta sporočala dva nova podatka: vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV) in področje izobrazbe (KLASIUS-P);
- naziv delovnega mesta in opis dela.

Na novem M obrazcu se bodo zbirali naslednji novi podatki:
- EMŠO zavezanca, ki je fizična oseba
Če prijavo vlaga fizična oseba, ki ni vpisana v PRS kot poslovni subjekt, mora sporočiti EMŠO.
- Polni delovni /zavarovalni čas zavezanca (ur na teden)
Poleg delovnega/zavarovalnega časa zavarovanca bo potrebno sporočiti tudi polni delovni/zavarovalni čas zavezanca, ki praviloma lahko znaša od 36 do 40 ur.
- Matična številka enote poslovnega subjekta
Zavezanec bo sporočal matično številko enote poslovnega subjekta, kjer zavarovanec dela, iz PRS-ja, s čimer se bo zagotavljal podatek o kraju dejanskega dela zavarovanca.
- Vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV) in področje izobrazbe (KLASIUS-P)
Zavezanec bo za vpis podatka o (najvišji doseženi javno veljavni) izobrazbi uporabil nove kode iz Klasifikacijskega sistema izobraževanja in uposabljanja (KLASIUS), in sicer za vrsto izobrazbe 5-mestno kodo po Klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti in izidov (KLASIUS-SRV), za področje izobrazbe pa 3-mestno kodo po Klasifikaciji področij izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-P). Kode bo lahko pridobil s pomočjo e-iskalnika KLASIUS na spletni strani Statističnega urada RS.
- Poklic, ki ga opravlja (SKP-08)
Z novim M obrazcem bo potrebno sporočati kodo poklica skladno s Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08). V obrazec se bo vpisala nova 4-mestna koda skupine poklicev po SKP-08, ki nadomešča 7-mestno kodo poklica po prejšnji standardni klasifikaciji poklicev.

Zavezanec bo za vpis podatka o poklicu uporabil nove kode skupin poklicev iz klasifikacije SKP-08, ki jih bo lahko pridobil s pomočjo e-iskalnika SKP-08 na spletni strani Statističnega urada RS.

Klasifikacije KLASIUS-SRV, KLASIUS-P in SKP-08 so objavljene na spletni strani Statističnega urada RS.

2.1 Vlaganje prijav v zavarovanje do 30.06.2011
Prijave na starih M obrazcih, ki bodo veljali do 30.06.2011, je na ZZZS mogoče oddati do 30.06.2011 z datumom pričetka zavarovanja do vključno s 30.06.2011. Prijave, ki bodo vložene na obrazcu M-1 z datumom pričetka zavarovanja po 30.6.2011 bodo zavrnjene. Zavezanci morajo prijave v zavarovanje z datumom pričetka zavarovanja po 30.6.2011 vložiti na novih obrazcih M, ki se pričnejo uporabljati s 01.07.2011.

2.2 Vlaganje prijav in sprememb v zavarovanju po 01.07.2011
Vse prijave, ki se vlagajo po 01.07.2011, morajo biti vložene na novih obrazcih M-1 z enotno dodeljeno registrsko številko, ne glede na datum pričetka zavarovanja.

Prav tako se na novem obrazcu M-3 vložijo vse spremembe podatkov, ne glede na to, s katerim obrazcem je bila vložena prijava, in tudi, če je datum nastanka spremembe pred 01.07.2011.

2.3 Vlaganje odjav iz zavarovanja po 01.07.2011
Odjave iz zavarovanja zavezanci praviloma vložijo na novih obrazcih M-2.

Za zavarovanja, za katera je bila vložena prijava na obrazcu M-1, ki je veljal do 30.06.2011, in se zanje ni izvedla programska sprememba registrske številke na dan 01.07.2011, lahko zavezanci vložijo odjave tudi na starih pripadajočih obrazcih M-2. Registrska številka zavezanca je nespremenjena.

Primer odjave iz zavarovanja, če se ne spreminja registrska številka:
Zavarovanje je vzpostavljeno s 01.01.2007 pod registrsko številko zavezanca 5025333333, katero poslovni subjekt obdrži tudi po 01.07.2011.

Zavarovancu preneha obvezno zavarovanje s 30.09.2011. Zavezanec lahko vloži odjavo iz zavarovanja na starem pripadajočem obrazcu M-2 ali na novem obrazcu M-2.


Primer odjave iz zavarovanja, v katerem se programsko spreminja registrska številka z dnem 01.07.2011:
Zavarovanje, vzpostavljeno s 01.01.2006 pod registrsko številko poslovne enote zavezanca 5031222222, je bilo programsko zaključeno s 30.06.2011 in od 01.07.2011 dalje je bilo vzpostavljeno zavarovanje pod enotno registrsko številko zavezanca 5025333333.

Zavarovancu preneha obvezno zavarovanje z 31.10.2011. Zavezanec mora vložiti odjavo iz zavarovanja le na novem obrazcu M-2.

3 ODPRAVA KRAJEVNE PRISTOJNOST IN SISTEM e-VEM

V zvezi z odpravo krajevne pristojnosti in postopki prek portala e-VEM veljajo določene posebnosti pri odjavi (M-2) in spremembi (M-3) zavarovanja ter prijavi, spremembi in odjavi zavarovanja na obrazcu M-DČ, ki so povezane tudi s spremembo pooblaščanja za postopke ZZZS, ki velja od 1.7.2011 (pooblaščene osebe zavezanca za postopke ZZZS morajo imeti od 1.7.2011 za te postopke pooblastilo urejeno na matično številko poslovnega subjekta - matična številka, ki ima na koncu tri ničle - xxxxxxx000).

3.1 Odjave zavarovanj (M-2) in spremembe med zavarovanjem (M-3)
Postopek pri odjavah iz zavarovanja in sporočanju sprememb med zavarovanjem prek portala e-VEM je tak, da mora zavezanec za prijavo med iskalne kriterije med drugim vpisati tudi registrsko številko. Na podlagi vpisanih iskalnih kriterijev se zavezancu izpišejo podatki o zavarovanju na obrazcu M-2 oz. M-3, kakršni so vpisani v evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja, katero vodi ZZZS.

3.1.1 Odjave in spremembe zavarovanj, ki so urejena na enotni registrski številki
Odjave in spremembe zavarovanj, ki so že pred 1.7.2011 urejena na registrski številki, ki je bila dodeljena poslovnemu subjektu kot zavezancu za prijavo (poslovnemu subjektu, ki ima v matični številki na koncu tri ničle xxxxxxx000) in ki se bo od 1.7.2011 tudi uporabljala kot enotna registrska številka, bodo prek portala e-VEM potekale brez posebnosti.

Zavezanec bo do postopkov ZZZS dostopal z matično številko poslovnega subjekta (xxxxxxx000), v iskalne kriterije pri odjavi ali spremembi pa vpisal enotno registrsko številko.

3.1.2 Odjave in spremembe zavarovanj, ki bodo vključena v programsko preregistracijo
ZZZS bo programsko preregistracijo zavarovanj, za katere je možno vlagati prijave prek portala e-VEM (razen za zavarovance po šifri podlage za zavarovanje 040 - družbeniki, ki so poslovodne osebe - ti ne bodo vključeni v programsko preregistracijo), izvedel 9.7.2011 za nazaj (odjava zavarovanja, ki je urejeno na registrski številki, ki s 1.7.2011 ne bo več v uporabi, s 30.6.2011 in prijava na enotno registrsko številko s 1.7.2011).

Zavezanci odjav in sprememb teh zavarovanj ne bodo mogli opravljati prek portala e-VEM do izvedbe programske preregistracije.

Ko bo programska preregistracija izvedena, bo zavezanec do postopka odjave dostopal z vpisom matične številke poslovnega subjekta (xxxxxxx000), v iskalnih kriterijih pri odjavi ali spremembi pa z vpisom enotne registrske številke, pri čemer bo moral kot datum pričetka zavarovanja vpisati 1.7.2011, saj bo s tem dnem programsko vzpostavljena prijava v zavarovanje na enotno registrsko številko za zavarovanje, ki bo vključeno v programsko preregistracijo.

Če bi zavezanec ugotovil, da bi moral zavarovanca odjaviti iz zavarovanja pred 1.7.2011, to zavarovanje pa je bilo vključeno v programsko preregistracijo, bo moral zavarovanje urediti s papirnimi obrazci in ne preko portala e-VEM (istočasno vložiti odjavo na obrazcu M-2, s katero bo storniral prijavo, ki je bila programsko vzpostavljena s 1.7.2011, stornacijo obdobja zavarovanja, ki je bilo programsko zaprto s 30.6.2011 na obrazcu M-3 ter nov obrazec M-1, s katerim bo odprl zavarovanje z datumom, s katerim je bil zavarovanec prijavljen v zavarovanje pred 1.7.2011 in odjavo na obrazcu M-2 z datumom zaključka zavarovanja pred 1.7.2011).

3.1.3 Odjave in spremembe zavarovanj, ki ne bodo vključena v programsko preregistracijo, so pa odprta na registrskih številkah, ki od 1.7.2011 ne bodo več veljavne
Katera zavarovanja ne bodo vključena v programsko preregistracijo je navedeno zgoraj v točki 1.5. Poleg v točki 1.5 navedenih primerov zavarovanj, ki ne bodo vključena v programsko preregistracijo, v to preregistracijo izmed tistih, za katere je možno opravljati postopke ZZZS prek portala e-VEM, ne bodo vključena tudi zavarovanja po šifri podlage za zavarovanje 040 - družbeniki, ki so poslovodne osebe.

Zavezanec odjave ali spremembe vseh teh zavarovanj, ki ne bodo vključena v programsko preregistracijo, pa bi sicer zaradi urejenosti zavarovanja na registrski številki, ki od 1.7.2011 ne bo več veljavna, od 1.7.2011 ne bo mogel opravljati prek portala e-VEM. Odjave in spremembe bo moral urediti na papirnih obrazcih M-2 oz. M-3.

3.1.4 Sporočanje sprememb med zavarovanjem (M-3)
Pri sporočanju sprememb med zavarovanjem velja poleg zgoraj navedenih posebnosti tudi ta, da bo moral zavezanec enako kot če bi spremembo sporočal na papirnem obrazcu, pri spremembi prek portala e-VEM vpisati tudi podatke, ki so na M obrazcih novi, to so polni delovni/zavarovalni čas zavezanca (rubrika 17), šifri KLASIUS-SRV (rubrika 23) in KLASIUS-P (rubrika 24) ter šifra poklica, ki ga zavarovanec opravlja po SKP-08 (rubrika 25), in sicer pri šifri podlage za zavarovanje, kjer so ti podatki obvezni. Podatke bo obvezno potrebno vpisati tako v primeru, če ZZZS teh podatkov pri opravljanju spremembe prek portala e-VEM ne vrne, ker podatki še niso bili sporočeni (prazna polja), kot v primeru, če podatke vrne, pa so se spremenili.

3.2 Prijave, spremembe in odjave družinskih članov (M-DČ)
Enako, kot je opisano za odjave in spremembe na obrazcih M-2 in M-3 pod točko 3.1., velja tudi za odjave in spremembe med zavarovanji družinskih članov. Dokler ni urejeno zavarovanje nosilca zavarovanja na enotno registrsko številko, tudi za njegove družinske člane ne bo možno prek portala e-VEM delati odjave ali sporočati spremembe med zavarovanjem.

Enako pa velja tudi za prijave družinskih članov. Dokler zavarovanje nosilca zavarovanja ne bo urejeno na enotno registrsko številko, prijava družinskih članov prek portala e-VEM ne bo možna.

4 Vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS

S 01.07.2011 bodo zavezanci za vlaganje prijav lahko vlagali prijave v obvezna socialna zavarovanja na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Odpravljena je krajevna pristojnost za vlaganje prijav na predpisani območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Primer:
Delodajalec sedežem v Ljubljani, ki ima v Mariboru in Celju dve poslovni enoti, bo prijave v zavarovanje za vse svoje zaposlene, tudi za zaposlene, ki delajo v poslovni enoti v Mariboru in Celju, lahko vlagal na območni enoti ZZZS v Ljubljani.

5 Vročanje odločb, izdanih v postopkih uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja

Zaradi spremenjenega načina evidentiranja zavezanca za prijavo, po katerem bo kot zavezanec evidentiran le sedež poslovnega subjekta, se bodo odločbe, izdane v postopku uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, do katerih je kot stranka v upravnem postopku upravičen tudi delodajalec, vročale poslovnemu subjektu, ki je zavezanec za prijavo (delodajalcu) na sedežu in ne več njegovim poslovnim enotam, kjer zavarovanec dejansko dela.Vir: ZZZS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.